Všeobecné podmienky

 • 1. Platby kurzovného
  - do 3 dní od podania prihlášky študent uhradí zálohu na kurzovné najmenej vo výške 70EUR, ostávajúcu časť kurzovného uhradí v plnej výške najneskôr 5 dní pred zahájením kurzu, resp. obidve strany sa dohodnú na splátkovom kalendári.
  - bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., IBAN:SK23 5200 0000 0000 0663 4151

 • 2. Storno podmienky
  - pokiaľ študent stornuje svoju účasť v kurze v dobe 6 a viac pracovných dní pred začiatkom kurzu, bude mu vrátená záloha, alebo už uhradené kurzovné v plnej výške.
  - v prípade zrušenia účasti študenta v kurze v dobe 5 a menej pracovných dní pred zahájením výučby, alebo po zahájení výučby, nárok na vrátenie kurzovného alebo časti nevyužitého kurzovného zaniká.
  - peniaze za vymeškané vyučovacie hodiny sa nevracajú.
  - jazyková škola RESTA si vyhradzuje právo zrušiť kurz z dôvodu nízkeho počtu prihlásených študentov. V tomto prípade bude už prihláseným študentom vrátené kurzovné v plnej výške.

 • 3. Ďalšie podmienky
  - účastník kurzu sa zaväzuje uhradiť splátky riadne a v čase splatnosti a berie na vedomie, že neuhradenie splátky zakladá právo jazykovej škole pozastaviť jeho účasť na ďalšom vyučovaní.
  - v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov študent vyplnením prihlášky udeľuje Jazykovej škole súhlas so správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov za účelom organizácie štúdia a pre zasielanie informácií o službách prevádzkovateľa. Po roku budú tieto údaje zlikvidované.